Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ

Με αφορμή την αυθαίρετη και κατά του Συντάγματος παράταση της προφυλάκισης του αναρχικού Κ. Σάκκα για 36 μήνες, ο οποίος βρίσκεται ήδη 2.5 χρόνια προφυλακισμένος χωρίς δίκη. Κύριοι της Δικαιοσύνης δεν υπάρχει ερμηνεία του Συντάγματος αλα κάρτ και κατά το δοκούν, ή κάντε δίκη όπως ο νόμος ορίζει ή αφήστε τον άνθρωπο ελεύθερο όπως ο νόμος ορίζει και το Σύνταγμα επιτάσσει.
Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος και τι προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας(ο οποίος πάντα οφείλει να βρίσκεται σε αρμονία με την πρωτογενής πηγή δικαίου το Σύνταγμα, όπως κι βρίσκεται διαβάζοντας πρακάτω).
Άρθρο 6 
**4. Nόμoς oρίζει τo ανώτατo όριo διάρκειας της 
πρoφυλάκισης, πoυ δεν μπoρεί να υπερβεί τo ένα έτoς 
στα κακoυργήματα και τoυς έξι μήνες στα πλημμελή−
ματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα 
αυτά όρια μπoρoύν να παραταθoύν για έξι και τρεις 
μήνες, αντίστoιχα, με απόφαση τoυ αρμόδιoυ δικαστικoύ 
συμβoυλίoυ. 
Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της 
προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυ−
τού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.
Παραβιάζεται, επίσης, και το άρθρο 288 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «Από την επιβολή της προσωρινής κράτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη πράξη για την οποία, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν δυνατό να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να απαγγελθεί κατηγορία, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η προηγούμενη προσωρινή κράτηση ή μέσα σε εύλογο διάστημα από αυτήν. Κατ” εξαίρεση μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση για άλλη πράξη, αν η ποινική δίωξη γι” αυτήν δεν μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο στους τρεις τελευταίους μήνες πριν από την πάροδο του χρονικού ορίου της διάρκειας της προηγούμενης προσωρινής κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κρατουμένου. Στην περίπτωση αυτή η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και δεν παρατείνεται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...